شعرهاو نوشته های حمزه علیزاده

گمان کردم آسمان را وصل درخت می کنی گر بشنوی بی سایه ام

شهریور 97
1 پست
مرداد 97
3 پست
مهر 96
1 پست
شهریور 96
1 پست
شهریور 94
15 پست
مرداد 94
17 پست
تیر 94
20 پست
خرداد 94
23 پست
اسفند 93
15 پست
بهمن 93
6 پست
دی 93
7 پست
آذر 93
7 پست
آبان 93
7 پست
مهر 93
8 پست
شهریور 93
12 پست
مرداد 93
1 پست
خرداد 93
5 پست
رمضان
1 پست
خر_عاشق
1 پست
عاشقانه
1 پست
لاتها
1 پست